Ryan Sullivan | Gonzaga Men's Soccer v Trinity Western Aug 23